Czy możemy legalnie składować odpady na własnej działce?

Składowanie odpadów na działce

Remont działki, budowa, wiosenne porządki – jak wygląda składowanie odpadów na działce? W jaki sposób utylizować odpady budowlane w okolicy Poznania? Czy za trzymanie materiałów budowlanych na posesji może grozić mandat? Jednym z najważniejszych elementów, o których warto wspomnieć, powinna być ochrona środowiska. Odpady niebezpieczne należy traktować ze szczególnie uwagą.

 

Najprostszym rozwiązaniem, jest umieszczenie odpadów budowlanych, remontowych oraz innych śmieci w rogu działki. Jednak, na skutek tego działania zanieczyszczamy otoczenie. Ochrona środowiska powinna mieć kluczowe znaczenie w dbaniu o zdrowie nasze i bliskich. Szukając innych rozwiązań, można trafić na firmy zajmujące się wywozem śmieci i gruzu. Poznań jest miastem, które zachęca do wspólnego dbania o środowisko, dlatego my jako firma, postanowiliśmy zadbać o wspólne dobro. Podstawiamy kontenery na gruz, śmieci mieszane oraz inne odpady. Dzięki szerokiej ofercie jesteśmy w stanie dopasować się do Państwa potrzeb i rozwiązać wspólnie problem związany z utylizacją niechcianych śmieci. Dobre zagospodarowanie odpadów ma kluczowe znaczenie dla gleby i środowiska. Bioodpady są to śmieci najmniej problematyczne, ich rozkład przebiega od 2 do 5 tygodni, papier ulega rozkładowi do 6 miesięcy, niedopałki do 5 lat, plastik od 100 do 1000 lat a metal od 50 do 200 lat. Szkło nie ulega procesom rozkładu.

składowanie odpadów na działce

Statystyki odnośnie ilości odpadów przypadających na jednego mieszkańca w poszczególnych województwach z roku 2011, przedstawione zostały na mapie. Województwa u których odnotowano największą ilość wytwarzanych śmieci to województwa łódzkie, mazowieckie, lubuskie i dolnośląskie. Na terenie naszego województwa sytuacja nie wygląda źle, jeden mieszkaniec produkował około 313 kg śmieci w 2011r. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 r. na jednego mieszkańca przypadło średnio 332 kg zebranych odpadów, co wynosi o 7 kg więcej niż w ubiegłym roku. Zwiększenie ilości odpadów w ciągu roku skoczyło o 2,1 procent.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, które wygenerowały najwięcej odpadów komunalnych na osobę:

  • Dania – 781 kg na osobę
  • Cypr – 637 kg
  • Niemcy – 633 kg na osobę

Jak podają dane z 2017r. W Polsce na jednego mieszkańca przypadało średnio 332 kg zebranych odpadów, co oznacza wzrost o 7 kg w porównaniu z rokiem poprzednim.

gospodarka odpadami

Składowanie odpadów na działce powinno się odbywać w ostateczności i z dużą odpowiedzialnością. W tym czasie należy przestrzegać następujących zasad:

  1. Magazynowanie musi się odbywać tylko na terenie działki, do której składający posiada pełne prawa,
  2. Składowiska odpadów niebezpiecznych nie powinny znajdować się na terenie prywatnym, ponieważ jest to szkodliwe dla zdrowia i środowiska.
  3. Odpady mogą być magazynowane jeśli występuje problem o charakterze technologicznym lub organizacyjnym i okres składowania nie przekracza 1 roku. Taki czas dotyczy następujących odpadów: niebezpiecznych, palnych, niesegregowanych (zmieszanych) komunalnych i pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych. Pozostałe odpady mogą być magazynowane do 3 lat.

W przypadku gdy osoba składuje dłużej odpady i zostanie to zgłoszone do gminy lub władz miasta, musi niezwłocznie zutylizować nagromadzone śmieci. Jeśli nie wywiąże się z powierzonego zadania nakładane są kary pieniężne, które mogą wynieść od 1 000 zł nawet do 1 000 000 zł w zależności od ilości odpadów, szkodliwości dla ludzi i środowiska oraz innych okoliczności naruszających przepisy ustawy.

GUS podaje także, że w 2019 r. w Polsce zlikwidowano 11 tys. 371 dzikich wysypisk, z których łącznie zebrano ok. 26 tys. ton odpadów komunalnych. Na koniec 2019 r. odnotowano istnienie 1873 dzikich wysypisk.

statystyki dzikich wysypisk

Dlaczego śmieci na działce są niebezpieczne?

  • W przeciwieństwie do wysypisk legalnych nie są one oddzielone od gleby kilkoma warstwami wytrzymałej folii oraz warstwą żużlu stanowiących barierę dla toksycznych substancji. Przez to szkodliwe substancje dostają się do gleby i wód gruntowych, powodując ich skażenie.
  • W obrębie wysypisk notuje się podwyższone koncentracje metali ciężkich, które nie są obojętne dla naszego zdrowia.
  • Rozrzucone odpady z czasem zaczynają się rozkładać – następuje rozwój bakterii chorobotwórczych i niebezpiecznych grzybów, a nieprzyjemne dla człowieka zapachy przyciągają zwierzęta roznoszące choroby – szczury, komary, muchy.
  • Wysypiska to również miejsce powstawania gazów, takich jak siarkowodór i metan, które mogą doprowadzić do samozapłonu odpadów, a tym samym pożaru lasu. Uwalniane podczas spalania trujące gazy dostają się do atmosfery, gleby i wody.

Odpady są i będą obecne w naszym życiu, są niejako wpisane w nasze codzienne funkcjonowanie. Problemem jest nie tyle samo magazynowanie śmieci, co ich późniejsze odpowiednie zagospodarowanie. Wywozem odpadów komunalnych zajmują się profesjonalne firmy działające na terenie całego kraju, więc zadaniem właścicieli gospodarstw domowych, firm czy zakładów przemysłowych jest jedynie odpowiednie przygotowanie odpadów do takiego wywozu. Odpady komunalne to wszystkie śmieci powstałe w gospodarstwach domowych.

składowanie odpadów na działce

Odpady remontowe i budowlane należy utylizować w specjalnych firmach. My jako firma recyklingowa, świadczymy usługi odstawiania kontenerów przy wywozie odpadów mieszanych, odpadów zielonych i gruzu w Poznaniu i okolicach. Jesteśmy specjalistyczną firmą która pomaga w pozbyciu się wyżej wymienionych śmieci. Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi usług możemy pomóc w uniknięciu ich składowania na prywatnych działkach, a co za tym idzie – uniknięciu mandatu oraz zanieczyszczenia środowiska. Nasze kontenery nadają się także na odpady zielone zebrane podczas prac ogrodowych w tym gałęzie, chwastów i ściętego drewna.